Knihovní řád

Čl. 1
Základní ustanovení
Poslání Knihovny a její právní zakotvení

 1. Tento knihovní řád platí pro knihovnu Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově, který je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně (dále jen knihovna).
 2. Knihovna je v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění specializovanou knihovnou ve smyslu §3, bodu 1, odst.d) zákona č.257/2001 Sb.
 3. Úkolem a posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat domácí i zahraniční literaturu z oboru archivnictví, historie, pomocných věd historických a jiných příbuzných oborů. Dále pak vytvářet knihovní fond z dokumentů dokládající kulturní, historické a jiné činnosti v regionu. Poskytovat knihovnické a informační služby především zaměstnancům k jejich odborné činnosti, vlastivědným pracovníkům, studentům a odborné veřejnosti. Knihovna přispívá veškerou svou činností k uchovávání kulturního dědictví, rozvoji vědy a vzdělanosti občanů.
 4. Činnost Knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění

b) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách

c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském

d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 1. Knihovna je knihovnou prezenční.

Čl. 2
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

 1. Uživatelem knihovny se stává osoba starší 15 let zaregistrováním – vyplněním badatelského listu. V odůvodněných případech může ředitel Státního okresního archivu povolit výjimku. Archiv postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.
 2. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se badatelským a knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny.
 3. Do badatelny uživatel vstupuje pouze s předměty a písemnostmi, které nezbytně potřebuje ke studiu.
 4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách badatelny. Zde jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst a pít.
 5. Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení knihovního a badatelského řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny
 6. S daty získanými při využívání veškerých informačních zdrojů knihovny (v jakékoliv podobě a na jakémkoliv mediu) je třeba zacházet ve smyslu zákona o právu autorském.

Čl. 3
Výpůjční a další služby

Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do badatelny. Případné výjimky může v odůvodněných případech povolit jen ředitel Státního okresního archivu. O všechny tituly žádá badatel pracovníka knihovny a jemu je opět vrací.

Badatel může mít půjčeno maximálně 6 svazků.

Mimo prostory badatelny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci archivu, a to s vědomím knihovníka, který vede výpůjční evidenci zaměstnanců. Na požádání pracovníka Knihovny musí knihy vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají půjčeny. Knihovna může pracovníkům archivu na požádání zprostředkovat výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují jen ke zdůvodněným účelům.

Půjčování k výstavním účelům, především z historických fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právními podmínkami.

Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě elektronického a lístkového katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

Před převzetím výpůjčky si má uživatel knihu prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Převzetí dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na badatelském listu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek do textu nebo jinak zasahovat do dokumentu. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

Používání vlastního technického zařízení (např. výpočetní techniky) může povolit obsluha badatelny pouze v případě, že tím nebude omezen provoz badatelny a ostatní uživatelé.

Čl. 4
Výpůjční lhůty a vracení dokumentů

 1. Z důvodu uložení knihovního fondu jsou objednávky vyřizovány do 30 minut.
 2. Výpůjční lhůta pro půjčování (rezervaci) do badatelny je zpravidla jeden měsíc od výpůjčky svazku.
 3. Výpůjční lhůta může být prodloužena na základě dohody s pracovníkem knihovny.
 4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky do badatelny.

Čl. 5
Náhrada všeobecných škod

 1. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito způsoby:
 2. uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
 3. jestliže to není možné, dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
 4. vynaložením finanční náhrady podle ceny díla na trhu v době ztráty
 5. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí toto zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.
 6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo na pozastavení služeb poskytovaných uživateli.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.

V Mikulově dne 28. května 2010, č.j. MZA/BV-5758/2010

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D.

ředitel

Státního okresního archivu Břeclav

se sídlem v Mikulově .