XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v Mikulově, Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 si Vás dovolují pozvat na XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM.

Téma: Rok 1866 na Moravě
Datum konání: 5. – 6. října 2016
Místo konání: Mikulovský zámek

V roce 2016 uplyne 150 let od prusko-rakouské války, která velmi výrazně zasáhla život na Moravě. Ač by se nezasvěceným mohlo zdát, že bitvou u Hradce Králové 3. července 1866 válka skončila, nebylo tomu tak. Vzápětí se válečné dění přesunulo na Moravu a byla zde svedena řada menších i větších ozbrojených srážek, ta největší u Tovačova 15. července 1866. Lidé na Moravě tehdy museli nedobrovolně hostit tisíce pruských vojáků, kteří s sebou navíc přinesli další zhoubu – choleru. Této zákeřné nemoci v následujících týdnech podlehlo několik tisíc pruských vojáků i místních obyvatel. Nakonec právě v Mikulově, který tehdy hostil pruského krále Viléma I., bylo uzavřeno příměří i dohodnuty předběžné mírové podmínky. Bez nadsázky lze říci, že v Mikulově prusko-rakouská válka skončila.

     Události spojené s děním v roce 1866 chce připomenout letošní sympozium zaměřené na život na Moravě v souvislosti s prusko-rakouskou válkou. Zaznít by měly příspěvky o dopadu válečných událostí na tehdejší život, vojenských rekvizicích, obecní i státní správě, nápravě způsobených škod, choleře či památkách na válku.

Organizace sympozia

    Sympozium bude zahájeno ve středu 5. října 2016 v 9.00 hod. Jednání bude probíhat po celý tento den a v dopoledních hodinách ve čtvrtek 6. října 2016, poté bude sympozium ukončeno.

     Předpokládaná délka referátů je 15 minut. Pro potřeby sborníku, který bude ze sympozia vydán, je možný maximální rozsah 20-25 stran (včetně poznámek a podkladu pro resumé). Texty příspěvků pro pozdější sborník je nutno odevzdat v průběhu sympozia, nejpozději však do 31. prosince 2016. Jednacím jazykem je čeština.

Pro účastníky sympozia bude uspořádán ve středu 5. října 2016 společenský večer v zámeckém Gajdošově sále.

     Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč bude použit na zajištění sympozia a nezahrnuje náklady na stravování a ubytování účastníků. V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji nejpozději do 31. července 2016 na adresu mikulovského archivu v tištěné nebo elektronické podobě.

XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM